Postavi snimak ili fotografiju na svoj otvoreni Instagram profil uz #liveyourmusicatexit i pokaži nam trenutak u kojem živiš svoju muziku! Budi kreativan, zabavan, originalan, osvoji komplet ulaznica za EXIT festival sa hotelskim smeštajem i doživi Heineken EXIT experience!

Uspešno ste

poslali svoj odgovor

Greška

prilikom popunjavanja

Pobednici

Pobednici I nedelje (u trajanju od 13-19.06.2016.) nagradnog konkursa “Live Your Music” su

 • @noizy_w
 • @nije_dobra
 • @banevujkov
 • @anchy016
 • @jagodicn98

Pobednici II nedelje (u trajanju od 20-26.06.2016.) nagradnog konkursa “Live Your Music” su

 • @shomeiii
 • @boxxxi
 • @lesslittlem
 • @dijana_cuk
 • @vlahovict

Pobednici III nedelje (u trajanju od 27.06.-03.07.2016.) nagradnog konkursa “Live Your Music” su

 • @dodon.ray
 • @sale_kolar
 • @nemanja_novakovic
 • @miljankovicar
 • @srpskistevieg
Nazad

Pravila

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „ Organizator“), usvajaju dana 08.06.2016. sledeća:

PRAVILA

NAGRADNOG KONKURSA
“LIVE YOUR MUSIC”

1. Opšte odredbe

1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “LIVE YOUR MUSIC” (u daljem tekstu „Konkurs”)

zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“).


1.2. Naziv Konkursa je “LIVE YOUR MUSIC”.


1.3. Konkurs počinje dana 13.06.2016. godine u 00:00 časova i završava se dana 03.07.2016. godine do 23:59 časova.


1.4. Proglašenje pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim Pravilima.


1.5. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to piva robne marke Heineken.


1.6. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.


1.7. Konkurs se sastoji iz tri (3) faze i organizuje se putem hashtag-a #liveyourmusicatexit putem Instagram profila učesnika i web sajta www.heineken.rs, a na način i pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.


1.8. Predmet Konkursa je izbor najkreativnijeg video snimka duzine do 60 sekundi i/ili fotografije (u daljem tekstu: Snimak i/ili fotografija) koji pokazuje kako autor doživljava muziku korišćenjem hashtag-a #liveyourmusicatexit, a na način i pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

1.9. Na kraju svake faze stručni žiri će da izabere 5 (pet) najboljih Snimaka i/ili fotografija, a na osnovu ocene sledeća tri (3) kriterijuma:


1.9.1. duhovitost;
1.9.2. kreativnost;
1.9.3. originalnost.


1.10. Izbor najboljeg predloga, odnosno pobednika, izvršiće Stručni žiri imenovan od strane Organizatora, koji se sastoji od sledećih članova:


1.10.1. Sofija Eftimovski Božović, predstavnik Organizatora
1.10.2. Biljana Bobić Subin, predstavnik Organizatora

1.10.3. Franja Santo, predstavnik Exit-a

(u daljem tekstu „Stručni žiri“).


1.11. Organizator zadržava pravo da u toku trajanja Konkursa iz opravdanih razloga zameni člana Stručnog žirija usvajanjem odluke o zameni člana Stručnog žirija, pri čemu će novi član imati iste ili slične kvalifikacije kao i član koji je zamenjen.


1.12. Stručni žiri će odluku o izboru pobednika svake Faze doneti konsenzusom, o čemu će biti sačinjen zapisnik, čiji sastavni deo će biti i rang lista pobednika odnosno učesnika koji su potencijalna zamena za pobednika ukoliko on/ona ne mogu da ostvare pravo na nagradu iz razloga propisanih ovim Pravilima (dalje u tekstu Rang lista).

2. Pravo učestvovanja na Konkursu


2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:


2.1.1. lica koja su navršila 18 godina života,
2.1.2. državljani Republike Srbije,
2.1.3. sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.


2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:


2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca;
2.2.2. članovi Stručnog žirija, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; kao i
2.2.3. lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnik ili vanbračni partner, roditelji i deca.

3. Faze Konkursa


3.1. Konkurs se sastoji iz tri (3) i to:

3.1.1. Prva Faza - Prva faza počinje dana 13.06.2016. godine u 00:00h i ista se završava dana 19.06.2016. godine u 23:59h.

3.1.2. Druga Faza - Druga faza počinje dana 20.06.2016. godine u 00:00h i ista se završava dana 26.06.2016. godine u 23:59h.

3.1.3. Treća Faza - Treća faza počinje dana 27.06.2016. godine u 00:00h i ista se završava dana 03.07.2016. godine u 23:59h.

3.2. Da bi lice steklo pravo učestvovanja na Konkursu nije potrebna ma kakva prethodna kupovina proizvoda iz asortimana Organizatora već je potrebno da lice koje želi da učestvuje u Konkursu ima svoj javni (otvoreni) Instagram profil putem koga će postaviti video snimak dužine do 60 sekundi i/ili sliku kojom će pokazati kako živi muziku – kako doživljava muziku i na koji način ona utiče na njihov život na slikovit, duhovit i originalan način.

3.3 Snimak i/ili fotografija koju učesnik postavlja na svoj javni (otvoreni) Instagram profil sa hashtag-om #liveyourmusicatexit (dalje u tekstu Učesnik) je snimak i/ili fotografija koja učestvuje u Konkursu, pod uslovom da isti ispunjavaju pravila ovog Konkursa.

3.4. U Snimku i/ili fotografiji se ne mogu pojavljivati lica koja nisu navršila 18 (osamnaest) godina života, kao ni životinje ili motorna vozila, niti sme da se prikazuje konzumacija alkoholnih pića niti cigareta.

3.5. Učesnik je obavezan da poštuje sva pravila koja propisuje Instagram i u slučaju nepoštovanja istih će se smatrati isključivo odgovorim i obeštetiće Instagram, kao i Organizatora.

3.6. Organizator ima diskreciono pravo da odbije da uvrsti u Konkurs bilo koji predlog koji je suprotan pravilima Konkursa i internim procedurama kompanije Heineken Srbija doo Zaječar, kao i koji sadrži vulgarne, preteće, rasističke ili bilo kakve druge ideje, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje ili predloge kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine i/ili ugled Organizatora i njegovog brenda.

3.7. Učesnik garantuje Organizatoru da se prilikom snimanja Snimka ili fotografije neće pojaviti lica koja nisu navršila 18 (osamnaest) godina života niti da će preduzimati ma koje radnje koje bi ugrozile njegovu i/ili bezbednost drugih lica koja se pojavljuju na Snimku i/ili fotografiji (uključujući, a ne ograničavajući se na način izvođenja Snimka ili fotografije, mesto izvođenja Snimka ili fotografije, itd). Ukoliko postupi suprotno Učesnik će se smatrati isključivo odgovornim da nadoknadi celokupnu štetu trećim licima u vezi sa povrednom, smrću, gubitkom ili štetom koja je rezultat takvog kršenja. Učesnik će u ranije navedenim slučajevima nadoknaditi i Organizatoru svaku štetu koju pretrpi usled takvog postupanja Učesnika.

3.8. Svaki Učesnik na Konkursu je dužan da pre postavljanja fotografije i/ili snimka obezbedi saglasnost svih lica koja se pojavljuju na toj fotografiji i/ili snimku, sa ovim Pravilima, kojom ta lica na Organizatora prenose sva prava koja i sami Učesnici prenose na Organizatora, a posebno prava navedena u članu 5 i 6. Ukoliko Učesnik na Konkursu ne pribavi tu saglasnost i Organizator pretrpi bilo kakvu štetu sa tim u vezi, taj Učesnik će biti dužan da Organizatoru nadoknadi svu pretrpljenu štetu, uključujući i izmaklu dobit.

3.9. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja hashtag-a #liveyourmusicatexit, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno pravno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovodjenje Konkursa.

3.10. U prvu fazu takmičenja ući će Snimak i/ili fotografija svih Učesnika koji su na svom javnom (otvorenom) Instagram profilu objavili snimak/ili fotografiju putem hashtaga #liveyourmusicatexit u periodu

13.06.2016. godine u 00:00h - 19.06.2016. godine u 23:59h.

3.11. U drugu fazu takmičenja ući će Snimak i/ili fotografija svih Učesnika koji su na svom javnom (otvorenom) Instagram profilu objavili snimak/ili fotografiju putem hashtaga #liveyourmusicatexit u periodu

20.06.2016. godine u 00:00h - 26.06.2016. godine u 23:59h.

3.12. U treću fazu takmičenja ući će Snimak ili fotografija svih Učesnika koji su na svom javnom (otvorenom) Instagram profilu objavili snimak/ili fotografiju putem hashtag-a #liveyourmusicatexit u periodu 27.06.2016. godine u 00:00h - 03.07.2016. godine u 23:59h.

3.13. Svaki učesnik Konkursa može postaviti neograničen broj Snimaka i/ili fotografija.

3.14. Lista pobednika svake Faze biće objavljena u roku od 48 sati od okončanja svake od Faza putem https://www.heineken.rs/, kao i na drugi način za koji Organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd). U svakoj od Faza će biti proglašeno po 5 (pet) pobednika. Tokom trajanja Konkursa će biti proglašeno ukupno 15 (petnaest) pobednika.

3.15. Snimak ili fotografija Učesnika koji nisu proglašeni za pobednike se ne prenose u kasniju/e Fazu/e Konkursa.

3.16. Jedan Učesnik može biti proglašen samo jednom za pobednika bilo koje od faza Konkursa i isti neće moći da učestvuje u narednoj/narednim Fazi/Fazama Konkursa bilo kroz koji Instagram nalog. Ukoliko Učesnik koji je proglašen za pobednika jedne od Faza objavi ma kakvu sliku i/ili snimak u nekoj od narednih Faza ista neće biti razmatrana od strane Stručnog žirija za potrebe Konkursa.

3.17. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju učesnika.

4. Nagrada i dodeljivanje nagrade

4.1. Pobednicima svake faze dodeljuje se po 1 (jedna) nagrada koja se sastoji iz:

4.1.1. Dva Kompleta karata za Festival EXIT 2016 (za učešće na sva 4 dana Exit festivala) - za dobitnika nagrade i jednog pratioca po izboru dobitnika;

4.1.2. Smeštaj za dve osobe u Novom Sadu (za dobitnika nagrade i jednog pratioca po izboru dobitnika);


4.2. Prevoz, hrana, osiguranje su obuhvaćeni nagradom. Sve ostale detalje u vezi sa Nagradom koji ovde nisu navedeni Oganizator će blagovremeno saopštiti Pobednicima.

4.3. Svaki od Učesnika koji bude proglašen za pobednika biće kontaktiran putem svog Instagram naloga na kome je Snimak ili fotografija postavljen uz hashtag #liveyourmusicatexit najduže u roku od 24 sata nakon izbora pobedničkih predloga (u daljem tekstu: Obaveštenje). Pobednik je dužan da u roku od najduže 24 sata od Obaveštenja odgovori Organizatoru na Obaveštenje porukom na Instagramu i potvrdi da prihvata nagradu u pisanoj formi kada će pobednik biti i u obavezi da dostavi svoje lične podatke radi uručivanja nagrade i to ime i prezime, email, broj mobilnog telefona, adresa, JMBG. Prilikom Obaveštavanja bilo putem Instagrama bilo putem emaila, Organizator će obavestiti pobednika o datumu predaje odnosno korišćenja nagrade. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kojega je vidljivo ime, prezime i uzrast lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja. Ukoliko u navedenom roku Učesnik koji bude proglašen za pobednika ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da se isti ne prihvata Nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizator po osnovu ovog Konkursa. Nagrada će, u tom slučaju, biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi koji predstavlja potencijalnu zamenu za pobednika koji ne može da preuzmu kartu ili iz razloga propisanih ovim Pravilima ne ostvaruju pravo na nagradu.

4.4. Pobednik i lice koje on vodi mora da ima važeće lične isprave kao i da se pridržava svih pravila ponašanja Organizatora odnosno vlasnika smeštaja tokom boravka u Novom Sadu.

4.5. Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na Nagradu.

4.6. Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

4.7. Organizator će uručiti vaučer za osvojenu Nagradu Pobednicima u vreme i mesto koje Organizator bude naknadno odredio, o čemu će obavestiti pobednike.

4.8. Prilikom preuzimanja vaučera, pobednik će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Pobednik takođe podnosi na uvid svoj Instagram profil na kome je vidljiva pobednička prijava, jer pobednik mora obavezno biti i registrovani korisnik Instagram profila sa koga je poslat predlog te će se dobitnikom smatrati to lice koje je vlasnik Instagram profila, a koje mora da bude identično licu koje je dostavilo podatke Organizatoru prilikom obaveštavanja o nagradi. Dobitnik nagrade će prilikom preuzimanja nagrade potpisati odgovarajući formular.

4.9. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa pobednikom, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se pobednik ne oglasi, kako bi potvrdio da je obavešten o prijemu nagrade.

4.10. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni pobednik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

4.11. Ukoliko pobednik Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja vaučera, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu. U tom slučaju se nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

4.12. Nagrada je neprenosiva.

4.13. Osim pobednika lično, vaučer će moći da preuzme osoba koja ima overeno (u sudu ili opštini) specijalno punomoćje od strane pobednika, kojim se ovlašćuje da preuzme nagradu, pri čemu se podaci o davaocu punomoćja moraju poklapati sa podacima iz dostavljenog predloga koji je nagrađen, kako bi se identifikovao pobednik sa licem koje je davalac specijalnog punomoćja.

4.14. Prilikom preuzimanja vaučera, pobednik, odnosno lice ovlašćeno specijalnim punomoćjem, će potpisati izjavu o preuzimanju.

4.15. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja pobednika niti bilo koje druge troškove pobednika u vezi sa preuzimanjem vaučera.

4.16. U slučaju da pobednik konkursa nije u mogućnosti da nagradu iskoristi, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

4.17. Ukoliko naredni Učesnik nije u mogućnosti, usled kratkog roka od obaveštavanja do datuma početka Festivala ili drugih razloga da prihvati Nagradu, Organizator zadržava pravo na Nagradu i dodeliće je prvom sledećem Učesniku na Rang listi.

4.18. Ukoliko niti jedan od kvalifikovanih Učesnika nije u mogućnosti da prihvati nagradu, konkurs će se smatrati neuspešnim.

5. Prava Organizatora vezano za nagra đ en predlog

5.1. Svi Učesnici čiji predlozi budu nagrađeni na Konkursu, bilo kojoj fazi Konkursa, su saglasni da Organizator na ime dodeljenih nagrada stiče sva prava nad nagrađenim predlozima, uključujući sva autorska i srodna prava i prava intelektualne svojine koja postoje ili mogu postojati u vezi sa sadržinom predloga, vremenski i teritorijalno neograničena, odnosno na maksimalan vremenski period u skladu sa važećim propisima, te se obavezuju da će se suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

5.2. Organizator stiče pravo da eksploatiše sadržinu nagrađenih predloga na najširi mogući način i u bilo kom obliku kako za vreme trajanja Konkursa tako i nakon njegovog isteka, vremenski i teritorijalno neograničeno.

6. Lični podaci


6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na mobilni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.


6.2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.

6.3. Pobednik i njegov pratilac koga pobednik odabere za nagradni put pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs, mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost nagrade i/ili prethodne saglasnosti Učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

7. Isključenje i ograničenje odgovornosti


7.1. Učesnik je isključivo odgovoran za sadržaj objavljenog Snimka ili fotografije.

7.2. Pobednik i lice koje on vodi su u obavezi da tokom boravka u Novom Sadu pridržava pravila ponašanja Organizatora i pravila Organizatora i vlasnika smeštaja. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi pobednik niti lice koje koje sa njim putuje, a koja je prouzrokovna kršenjem pravila ponašanja Organizatora I vlasnika smeštaja, isključivom radnjom navedenih lica, kao i radnjama trećih lica za koje Organizator ne odgovara.


7.3. Pobednik i lice koje koje on vodi dužni su da tokom čitavog trajanja EXIT Festivala poštuju Pravila, uputstva Ogranizatora, sve važeće zakonske i podzakonske akte RS i propise grada NS, procedure Organizatora sa kojim budu upoznati pri preuzimanju Vaučera, kao i pravila ponašanja Organizatora I vlasnika smeštaja te će biti isključivo odgovorni za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuju.

8. Pitanja u vezi sa Konkursom


8.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com

9. Zavr š ne odredbe


9.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.


9.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem internet stranice Organizatora www.heineken.rs.

9.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa,

uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici.


9.4. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatom fotografijom odnosno snimkom, te će Učesnik koji je postavio snimak i/ili fotografiju na kojoj postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.


9.5. U slučaju spora između Organizatora i učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

9.6. Ova Pravila objavljuju se na internet stranici Organizatora www.heineken.rs.

Nazad